A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


United States Naval Academy (Navy)(4-13-2)

1890 L 4 70 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/11/1891 L 4 16 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/19/1892 L 0 40 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/4/93 L 10 22 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/21/1894 L 0 12 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/14/1899 L 0 12 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/20/00 L 0 6 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/5/1901 T 0 0 Navy Annapolis, MD Worden Field
9/27/1902 W 4 0 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/28/1903 W 12 5 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/11/1913 L 0 23 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/3/1914 L 0 13 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/2/1915 W 9 0 Navy Annapolis, MD Worden Field
10/7/1916 L 7 13 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/10/1917 L 7 28 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/8/1919 W 6 0 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/6/1920 L 6 21 Navy Annapolis, MD Worden Field
11/13/1926 L 7 10 Navy Annapolis, MD Thompson Field
11/9/1929 T 0 0 Navy Annapolis, MD Thompson Field

Neptune Boat Club (1-0-0)

1892 W 96 0 Neptune B.C. (MD) Washington, DC National Park

New York University (12-4-2)

11/3/1928 W 7 2 NYU New York, NY Yankee Stadium
11/2/1929 W 14 0 NYU New York, NY Yankee Stadium
11/15/1930 L 0 2 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/10/1931 L 0 34 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/15/1932 L 0 39 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/27/1934 T 0 0 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/26/1935 L 6 7 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/24/1936 T 7 7 NYU New York, NY Yankee Stadium
11/13/1937 W 6 0 NYU New York, NY Polo Grounds
11/18/1939 W 14 0 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/26/1940 W 26 0 NYU New York, NY Yankee Stadium
11/27/1946 W 19 12 NYU New York, NY Yankee Stadium
10/24/1947 W 25 0 NYU Washington, DC Griffith Stadium
11/6/1948 W 13 6 NYU Washington, DC Griffith Stadium
10/14/1949 W 21 6 NYU Washington, DC Griffith Stadium
11/21/1964 W 28 6 NYU Washington, DC Kehoe Field
11/13/1965 W 50 14 NYU New York, NY Ohio Field
11/12/1966 W 12 7 NYU Washington, DC Kehoe Field

Norfolk Naval Air Station (1-0-0)

10/4/1919 W 34 0 Norfolk NAS Washington, DC Georgetown Field

Norfolk Naval Yard (1-0-0)

9/27/1919 W 58 6 Norfolk Navy Yard Washington, DC Georgetown Field

University of North Carolina (7-4-2)

11/3/1894 L 4 20 North Carolina Washington, DC Georgetown Field
11/29/1900 T 0 0 North Carolina Washington, DC Georgetown Field
11/15/1902 W 12 5 North Carolina Norfolk, VA League Park
10/24/1903 W 33 0 North Carolina Norfolk, VA League Park
11/5/1904 W 16 0 North Carolina Norfolk, VA League Park
11/4/1905 L 0 36 North Carolina Richmond, VA Tate Field
11/3/1906 W 4 0 North Carolina Norfolk, VA League Park
11/9/1907 L 5 12 North Carolina Washington, DC Georgetown Field
10/26/1908 T 6 6 North Carolina Washington, DC Georgetown Field
10/23/1909 L 0 5 North Carolina Washington, DC Georgetown Field
10/29/1910 W 12 0 North Carolina Washington, DC Georgetown Field
11/2/1912 W 37 10 North Carolina Richmond, VA Tate Field
10/16/1915 W 38 0 North Carolina Washington, DC Georgetown Field

North Carolina Pre-Flight (0-1-0)

11/7/1942 L 7 23 Navy Pre-Flight Washington, DC Griffith Stadium

North Carolina State University (6-2-2)

10/17/1908 L 0 5 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Field
10/8/1910 T 0 0 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Field
10/19/1912 W 48 0 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Field
10/25/1913 L 0 12 North Carolina St. Washington, DC Georgetown Field
11/7/1914 T 7 7 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Field
11/6/1915 W 28 0 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Field
11/18/1916 W 61 5 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Field
10/9/1920 W 27 0 North Carolina St. Washington, DC Georgetown Field
11/15/1941 W 20 7 North Carolina St. Washington, DC Griffith Stadium
11/14/1942 W 28 20 North Carolina St. Raleigh, NC Riddick Stadium